ค่าฝุ่น PM2.5 หลายพื้นที่ของประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน