กำหนด 6 ตำบล จ.สมุทรปราการ เป็น "พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม" ปี 2562


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นมี ต.บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยอดนิยมด้วย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพื้นที่ เขตพนื้ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ประกอบด้วยพื้นที่ ต.บางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สรุปใจความสำคัญได้ว่า

ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารโรงงานทุกประเภท เช่น โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา และอาคารในที่ดินของรัฐที่ซื้อตามโครงการสวนกลางมหานคร ยกเว้นจะก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมแต่ต้องติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงอาคารเพื่อสาธารณประโยชน์ปรับปรุง ก่อสร้างทดแทนอาคารของรัฐในพื้นที่เดิมโดยต้องขอใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุ้งบางกระเจ้าปอดคนเมืองที่กำลังถูกคุกคาม (คลิป)

นอกจากนี้ ยังห้ามทำโครงการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย สนามกอล์ฟ ห้ามถม ปรับ ปิดกั้นพื้นที่ เพื่อขัดขวางหรือเปลี่ยนทิศทางน้ำในลำคลอง ห้ามทำการปล่อยมลพิษ ทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคลอง ยกเว้นแต่ซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนพื้นที่ใดที่ยังไม่ดำเนินการ ให้อนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุธรรมชาติ แต่ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการทำที่อยู่อาศัยประภทบ้านเดี่ยว พื้นที่รวมต้องไม่เกิน 200 ตารางเมตร เปิดร้านขายของที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร ซึ่งภาพรวมต้องไม่เกิน 15% ของพื้นที่แต่ละตำบล

อย่างไรก็ตาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ต้องทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับเหตุผลในการประกาศครั้งนี้ในราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า เนื่องจากพื้นที่ ต.บางกะเจ้า  ต.บางกอบัว  ต.บางน้ำผึ้ง  ต.บางยอ  ต.บางกระสอบ  และต.ทรงคนอง  มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติอันควรแก่การอนุรักษ์ ประกอบกับ “ปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  สมควรกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้”

อ่านราชกิจจานุเบกษา 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/024/T_0003.PDF

ภาพประกอบ : เฟซบุ๊ก บางกะเจ้า Bangkachao

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ