ปลัดยุติธรรม สั่ง ลดความเหลื่อมล้ำแก่ปชช. กระจายความยุติธรรมเข้าถึงทุกพื้นที่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“วัลลภ” สั่ง ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงในพื้นที่ เร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า นายวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ. 2545 เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชน โดยให้กระจายความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม และทุกระดับ

“สมศักดิ์” เดินหน้า “ยุติธรรมสร้างสุข” ลดเหลื่อมล้ำ ปชช.เข้าถึงความเท่าเทียม

ก.ยุติธรรม ยกระดับคุมโควิด ร้องทุกข์ออนไลน์-แอปพลิเคชั่น-สายด่วน

 

 

โดยได้รับความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ที่เร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

นายวัลลภ กล่าวว่า โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงในพื้นที่ ได้แก่ 1.ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง หรือเรือนจำจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 2.หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด เป็นกรรมการ 3.ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 4. เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”ตามนโยบาย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก่อนรายงานผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ

"นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำคำของบประมาณในเชิงบูรณาการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) รวมถึงให้มีการประชุมหารือและให้นำผลการประชุมรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดรับทราบต่อไป" นายวัลลภ

 

 

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ