โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศ 2 "พลตรี"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศ "พลตรี" 2 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 53 ข หน้า 1-2 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติะเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 32 นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ 8 นายทหารสัญญาบัตร

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ
"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ หมายกำหนดการ "วันมาฆบูชา 2567"

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ จำนวน 2นาย ดังนี้

1. พันเอก นรภัทร กังวาลไกล ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรี

2. พันเอก สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบำรุง (1) กรมฝ่ายส่งกำลังบำรุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 3 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 7 ข หน้า 1-2 ในวันเดียวกันนี้ ยังได้เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 2 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 นาย ดังนี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

“เนย ปภาดา” ประกาศเลิกสามี ยุติชีวิตคู่หลังแต่ง 2 ปี

เปิดภาพเรือหลวงสุโขทัย ไทย-สหรัฐฯ ปฏิบัติค้นหา-ปลดวัตถุอันตราย

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ