กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 500 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 500 อัตรา สมัครได้ถึง 17 มีนาคม 67

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศรับสมัครและคัดเลือก บุคคลผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวนทั้งหมด 500 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบอัยการ-อัยการผู้ช่วย 120 อัตรา ถึง 31 มี.ค. นี้

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงานราชการ 134 อัตรา ถึง 13 มีนาคมนี้

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงานราชการ 263 อัตรา ถึง 20 มีนาคมนี้

 

 

ภาพประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน FB/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 • ผู้สมัครสอบเป็นบุคลเพศชาย และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจําการก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2567 หรือก่อนวันที่กำหนดให้มีคำสั่งบรรจุเข้า รับราชการตำรวจ หากมีการเลื่อนแผนปฏิบัติงานการสอบออกไป แล้วแต่กรณี สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
 • อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีและไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 17 มี.ค. 67)โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 มี.ค. 2540 ถึงวันที่ 18 มี.ค. 2549
 • ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่ กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้รับรองไว้แล้ว
 • ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วน ในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สําเร็จการศึกษา เพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สําเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีหนังสือรับรองว่าระหว่างอยู่ในกองประจําการหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้มีวินัยดี ไม่มีประวัติการขาดราชการหนีราชการไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับกองร้อยขึ้นไป
 • สําหรับข้าราชการตํารวจชั้นประทวนหรือขั้นพลตํารวจไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตาม ประกาศรับสมัครนี้
 • ไม่เป็นผู้ที่ลาอกจากราชการตํารวจยังไม่ถึง 1 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • ผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครนี้
 • ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณาการอบรมอื่น ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://policeadmission.thaijobjob.com โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 12-17 มี.ค. 67 ยกเว้นวันที่ 17 มี.ค. จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น)

ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยฝ่ายอํานวยการ 1 กองบังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ชั้น 2 อาคารจุละพรามหณ์ เลขที่ 1279 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-279-4370 หรือบนเว็บไซต์ www.bpp.go.th

*สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น*

ทั้งนี้ ผู้สมัคร ต้องเตรียมรูปถ่ายครึ่งตัวขนาด 1 นิ้วเท่านั้น แต่งกายชุดสุภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จํานวน 1 รูป และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ที่ไม่หมดอายุก่อนวันสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยต้องอัปโหลดประเภทของไฟล์เป็น JPG, PNG, หรือ GIF เพื่อนํามาสแกนลงในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร และให้ตรวจความถูกต้องชัดเจนของรูปถ่ายและบัตรประจําตัวประชาชน ภายหลังการสแกน ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลการสมัครในขั้นตอนต่อไป

การสมัครสอบ มีค่าธรรมเนียมการสอบทั้งหมด 550 บาท และค่าธรรมเนียมการให้บริการธนาคาร 25 บาท

 

ที่มา : ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ผลบอลยูโรป้า ลีก รอบ 16 ทีม นัดแรก ลิเวอร์พูล บุกถล่ม สปาร์ต้า ปราก 5-1

ชวนรู้จัก "ดาวตก-อุกกาบาต-ดาวหาง" สามวัตถุนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

เปิด 15 คำหาเสียง “โดนัลด์ ทรัมป์” หากได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ