รวมให้แล้ว! กำหนดการ-คุณสมบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ เกณฑ์ทหาร 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รวมไว้ที่นี่แล้ว! เกณฑ์ทหาร 2567 ตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการ คุณสมบัติ ขั้นตอนการตรวจเลือก ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง?

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เผยแพร่ประกาศกองทัพบก กรณีการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2567 (ยกเว้นวันที่ 6 เมษายน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก

 • ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2546 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ตรวจเลือกทหารกองเกิน
 • ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2538 ถึง 2545 ซึ่งมีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผลการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ

คอนเทนต์แนะนำ
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบอัยการ-อัยการผู้ช่วย 120 อัตรา ถึง 31 มี.ค. นี้
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครทหารพราน ประจำชายแดนใต้ 102 อัตรา
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา

 

ภาพประกาศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ประกาศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่อยู่ระหว่างการศึกษา จะได้รับการผ่อนผันตามกฎกระทรวง

บุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) จากเจ้าหน้าที่สัสดี ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าอำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนและไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ

 • ถ้าไม่ไปรับหมายเรียก ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท
 • ถ้ารับหมายเรียกแล้วไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือก ถือว่าผู้นั้นหลีกเสี่ยงหรือขัดขืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

คุณสมบัติ

 • มีขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป (ในเวลาหายใจออก)
 • มีขนาดความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • ถ้าขนาดสูง หรือขนาดรอบตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ำกว่ากำหนดนี้ ให้ถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ขนาดจะส่งเข้ากองประจำการไม่ได้

กำหนดวัน-สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินแต่ละภาค

ภาคกลาง (กองทัพภาคที่ 1)

 • ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร, สระแก้ว, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กองทัพภาคที่ 2)

 • ได้แก่ กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี และบึงกาฬ

ภาคเหนือ (กองทัพภาคที่ 3)

 • ได้แก่ กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

ภาคใต้ (กองทัพภาคที่ 4)

 • ได้แก่ กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พักลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล และสุราษฎร์ธานี

เตรียมหลักฐาน-เอกสารอะไรบ้าง?

 • ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
 • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญความเห็นแพทย์และประวัติการรักษา (ถ้ามี)
 • ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือใบรับรองวิทยฐานะของผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย

ขั้นตอนการตรวจเลือก

ในวันตรวจเลือกทหารกองเกิน (วันเกณฑ์ทหาร) เวลา 07.00 น. ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียก (แบบ สด.35) แล้ว ทุกคนเข้าแถวตามแขวง/ตำบล เพื่อเตรียมเคารพรงชาติ ประธานกรรมการตรวจเลือกทหาร ชี้แจงความจำเป็นถึงการตรวจเลือกทหาร เมื่อประธานกรรมการชี้แจงเสร็จ กรรมการสัสดีจะชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจเลือกทหาร รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ คือ ผู้ที่สมัครหรือผู้ที่จับสลากแดงได้ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

โต๊ะที่ 1 เรียกชื่อ

กรรมการจะเรียกชื่อทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก

โต๊ะที่ 2 ตรวจร่างกาย

แพทย์จะตรวจร่างกายว่าสมบูรณ์ดีหรือไม่ กรรมการสัสดีกำหนดคนเป็น 4

 • จำพวกที่ 1 คนร่างกายสมบูรณ์ดี
 • จำพวกที่ 2 คนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ
 • จำพวกที่ 3 คนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีโรครักษาให้หายไม่ได้ภายใน 30 วัน
 • จำพวกที่ 4 คนที่ร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่กคุณสฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร

โต๊ะที่ 3 วัดขนาด

กรรมการจะวัดขนาดสูงและขนาดรอบตัวของร่างกาย

ตรวจสอบขั้นสุดท้าย

 • ถ้าร่างกายสมบูรณ์ดีและขนาดสูง 1 เมตร 60 เซนติเมตร ขนาดรอบตัว 76 เซนติเมตร ในเวลาหายใจออกเรียกว่าคนได้ขนาด และจะให้รอจับสลาก
 • เมื่อมีคนได้ขนาดพอกับยอดจำนวนที่ต้องการคนเข้ากองประจำการ ทหารกองเกินที่มี ขนาดสูงต่ำกว่า 1 เมตร 60 เซนติเมตร ขนาดรอบตัวต่ำกว่า 76 เซนติเมตร ในเวลาหายใจออก และคนจำพวกที่ 2,3,4 ซึ่งร่างกายไม่สมบูรณ์ดีหรือร่างกายพิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการเป็นทหารกองประจำการ ประธานกรรมการจะปล่อยตัวพร้อมกับมอบไบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ให้ทหารกองเกินรับไป

ที่มา : ประกาศกองทัพบก เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567

ผลบอลเอฟเอ คัพ แดงเดือด แมนยู แซงชนะ ลิเวอร์พูล 4-3 ช่วงต่อเวลา

มอเตอร์โชว์ 2024 จัดวันไหน ไฮไลต์มีอะไรบ้าง เช็กที่นี่

ประกาศฉบับที่ 1 พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 19-20 มี.ค.

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ