เช็กที่นี่! บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เกณฑ์ทหาร 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กคุณสมบัติ-เงื่อนไข ของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น เกณฑ์ทหาร 2567 นอกเหนือจากพระ-ผู้พิการแล้ว ใครเข้าข่ายได้รับการยกเว้นบ้าง?

จากกรณีที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เผยแพร่ประกาศกองทัพบก กรณีการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 หรือ เกณฑ์ทหาร 2567 นั้น

พร้อมกันนี้ ยังได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้ารับเกณฑ์คัดเลือกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการกองประจำการ (ยกเว้นให้ตลอดไป)

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

คอนเทนต์แนะนำ
รวมให้แล้ว! กำหนดการ-คุณสมบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ เกณฑ์ทหาร 2567
สมัครสอบ ก.พ. 67 Paper & Pencil เช็กขั้นตอน-เงื่อนไขสมัครสอบ ที่นี่!
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครทหารพราน ประจำชายแดนใต้ 102 อัตรา

ภาพเช็กที่นี่! บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เกณฑ์ทหาร 2567 ช่างภาพพีพีทีวี
เช็กที่นี่! บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เกณฑ์ทหาร 2567

พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีน หรือญวน ที่มีสมณศักดิ์

โดยมีเงื่อนไขย่อย คือ

 • พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หมายถึง ยศของพระ เช่น เป็นพระครู พระชั้นเทพหรือชั้นธรรม เป็นต้น
 • ตำแหน่งของพระ เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ อย่างนี้เป็นตำแหน่ง ไม่ใช่สมณศักดิ์ จึงไม่ได้รับการยกเว้น  
 • พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ อาจไม่มีตำแหน่งก็ได้
 • พระภิกษุที่เป็นเปรียญ หมายถึง การศึกษาของพระ เช่น เป็นเปรียญตั้งแต่ 3 ประโยค  ถึง 9 ประโยค
 • นักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีน หรือญวน ที่มีสมณศักดิ์นั้น หมายถึง ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาเหมือนกัน  ต่างกันที่ถือตามนิกายของจีนกับของญวน
 • นักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน  ต้องมีสมณศักดิ์ด้วย จึงจะได้รับการยกเว้น

คนพิการทุพพลภาพซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้

ยกเว้นไม่เรียกมาเข้ารับการตรวจเลือกในยามปกติ

พระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นนักธรรม

พระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นนักธรรม หมายถึง ผู้ที่จบนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก เมื่อยื่นเรื่องขอยกเว้นและได้รับการยกเว้นแล้ว ไม่ต้องไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ ถ้ายื่นไม่ทันก่อนการตรวจเลือก จะนำหลักฐานไปยื่นขอรับการยกเว้นต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันทำการตรวจเลือกก็ได้  หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นต่อนายอำเภอเพื่อขอยกเว้น ได้แก่

 • ประกาศนียบัตรจบนักธรรม
 • ใบสำคัญ(แบบ สด.๙)
 • หมายเรียก(แบบ สด.๓๕)
 • หนังสือรับรองของเจ้าอาวาส
 • หนังสือสุทธิ

ผู้อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร (ยังไม่จบ รด.ปี 3)

การขอยกเว้นให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีผู้ซึ่งอยู่ในกำหนดต้องเรียกมาตรวจเลือกฯ ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ นรด. ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี หลักฐานเป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมจะแจ้งไปยังจังหวัดภูมิลำเนาทหารของผู้นั้น ให้จัดการยกเว้นให้ แล้วผู้นั้นไม่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก

ครูในสถานศึกษา

ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงครูอัตราจ้างด้วย แต่ครูไม่ได้รับการยกเว้นทุกคน ครูที่จะมีสิทธิได้รับการยกเว้นจะต้องเข้าลักษณะตามที่กำหนด  ดังนี้

 • เป็นครูประจำทำการสอนนักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษา  ไม่น้อยกว่า 15 คนเป็นปกติและในจำนวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า 15 คนนี้ ยกเว้นครูได้คนเดียว หรือเป็นครูสอนประจำเฉพาะวิชาซึ่งทำการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า 15 คนเป็นปกติ  และในจำนวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า 15 คนนี้   ก็ยกเว้นครูได้คนเดียวเช่นกัน
 • มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง สำหรับครูซึ่งประจำทำการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง  สำหรับครูซึ่งประจำทำการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา

วิธีการยกเว้นครู

 • ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งรายชื่อครูซึ่งจะได้รับการยกเว้นไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งครูผู้นั้นทำการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่กรณีการย้ายไปประจำทำการสอนในสถานศึกษาอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในใบสำคัญยกเว้นครู ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูที่ย้ายมาประจำทำการสอนซึ่งจะได้รับ
 • การยกเว้นน้อยกว่า 60 วันได้ แต่ต้องก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้น
 • ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ออกใบสำคัญ ยกเว้นครูให้แก่ครูซึ่งทำการสอนอยู่ในท้องที่ แล้วแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบ
 • ถ้าครูผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบ แล้วให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับแจ้งแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบอีกต่อหนึ่ง
 • ทั้งนี้ให้แจ้งต่อกันภายในกำหนด 30 วัน

ผู้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

เป็นบุคคลที่ได้แปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะทราบว่าเป็นบุคคลประเภทนี้ตั้งแต่ไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว จะจัดการยกเว้นให้ทันทีโดยตัวไม่ต้องขอยกเว้นอีก

บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุก

โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครั้งเดียวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปหรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปหรือเคยถูกศาลพิพากษาให้กักกัน

ที่มา : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

รู้จัก “รยูจุนยอล” นักแสดงมากความสามารถ หนุ่มผู้ครองหัวใจสาวฮันโซฮี

ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก แฉ! เส้นทางการเงิน “นายพล ต.-ครอบครัว”โยงเว็บพนัน BNK

เริ่มแล้ว! พายุฤดูร้อนถล่มหนัก! ฝนตก-ลูกเห็บตก บ้านเรือนเสียหายเพียบ

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ