เปิดสูตรเฝ้าระวังการทุจริต ปิดเกมก่อนเริ่มกลโกง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดสูตรเฝ้าระวังการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (2566 – 2570) ปิดเกมก่อนเริ่มกลโกง!

การแก้ปัญหาทุจริต นอกจากจะอาศัยมิติด้านการปราบปรามในคดีทุจริตแล้ว อีกมิติที่สำคัญไม่แพ้กันคือ มิติด้านการป้องกันการทุจริต

โดยประเทศไทยกำลังดำเนินการในมิติป้องกันการทุจริต ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 3 เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย

คอนเทนต์แนะนำ
จ่อสอบ จนท.รัฐ ปล่อยรีสอร์ตหรูรุกเขาแสมสาร
รู้จัก “สินบน” ความผิดที่โดนทั้งผู้ให้ – ผู้รับ
มาตรฐานจริยธรรม กฎเหล็กหรือยาพิษกำกับนักการเมือง!

 

สูตรเฝ้าระวังการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
เปิดสูตรเฝ้าระวังการทุจริต ปิดเกมก่อนเริ่มกลโกง

 

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

เป้าหมายนี้มุ่งหวังให้ประชาชนและสังคม ตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน และการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยตะหนักว่าการทุจริตเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับ การยอมรับทางสังคม มีการหล่อหลอมค่านิยมและวัฒนธรรมทางสังคมเพื่อให้ประชาชนไม่กระทำการทุจริต มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยหรืออดทนต่อการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ

โดยมีแนวทางดำเนินการ อาทิ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต, จัดทำหลักสูตรสร้างการรับรู้ที่มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย, พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตโดยเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน ITA และพัฒนาแนวทางการประเมิน ITA เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

มุ่งหวังที่จะพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อการทุจริต ระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  และต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและสามารถช่วยลดจำนวนคดีทุจริตลง

โดยจะต้องมีแนวทางดำเนินการ อาทิ ขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยมีแผนการขับเคลื่อนและกลไกกำกับติดตามที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม, พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ, ผลักดันให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสทุจริต, วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต โดยติดตาม เฝ้าระวัง เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ทุจริต พร้อมทั้งจัดการข้อร้องเรียนและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นอกจากนั้นยังมีแนวทางส่งเสริมภาคเอกชนไทยและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเฝ้าระวังโครงการที่มีมูลค่าสูง, ส่งเสริมให้มีนักการเมืองต้นแบบด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ยกระดับและกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดจนพัฒนามาตรการและกลไกการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น

 

ดำเนินคดีทุจริตรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

เป้าหมายนี้จะเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้ กฎหมายมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษอย่างรวดเร็วและ เป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต

ซึ่งจะมีแนวทางดำเนินการ อาทิ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยจัดให้มีกลไกการประสานงานปราบปรามการทุจริต, พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน, นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ด้านการปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบทรัพย์สิน ตลอดจนตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อการทุจริต เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจากสูตรเฝ้าระวังการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (2566 – 2570) จะสามารถเฝ้าระวังการทุจริต และปิดเกมการทุจริตก่อนที่เริ่มกลโกงได้หรือไม่ ซึ่งงานนี้คงไม่ใช่ภารกิจขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกัน

 

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2024 ( VNL 2024 ) วันอังคารที่ 28 พ.ค. 67

สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL 2024 วันที่ 28 พ.ค. 67

วิจัยใหม่ศึกษา แมวสายพันธุ์ไหนอายุขัยเฉลี่ยสั้นที่สุด

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ