ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ 100 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ 100 อัตรา ถึง 7 มิถุนายน 2567 เช็กคุณสมบัติได้ ที่นี่!

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 100 คน เริ่มแล้ววันนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณวุฒิการศึกษา

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม

คอนเทนต์แนะนำ
กรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา ระหว่าง 24 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครข้าราชการ 102 อัตรา ระหว่าง 27 พ.ค. - 18 มิ.ย. 67
กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครข้าราชการ 145 อัตรา ระหว่าง 4 - 24 มิ.ย. 67

ภาพไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ 100 อัตรา ไปรษณีย์ไทย
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ 100 อัตรา

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2542 - 7 มิถุนายน 2550)
 • เพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพันจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพันจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
 • สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
 • มีใจรักในการให้บริการ
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
 • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

- โรคเรื้อน

- วัณโรคในระยะอันตราย

- โรคเท้าช้างโนระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

- โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

- โรคอื่นใดที่มีผลต่อการเรียนให้คณะกรรมการการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิจารณา และให้ผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด

 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
 • ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้จากการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัต จะให้ออกทันที และจะดำเนินคตีอาญาตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2567 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567

 

ที่มา : ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2024 ( VNL 2024 ) วันพุธที่ 29 พ.ค. 67

สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL 2024 วันที่ 29 พ.ค. 67

มอง "สวิงกิ้ง" ในมุมจิตวิทยา ทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากหลายสถานการณ์

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ