เช็กมาตรการผ่อนคลายต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน“ผับ บาร์” ยังไม่อนุญาต ศบค.แง้มเปิดได้เมื่อพร้อม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ มีมติต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ปรับพื้นที่แดงเข้ม ยกเลิกเคอร์ฟิว ผับบาร์ยังไม่อนุญาตให้เปิด นายกฯสั่งหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ-ลูกจ้าง สถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 26 พ.ย. 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​ หรือ ศบค. เปิดเผยผลประชุมศบค.ชุดใหญ่ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อควบคุมโรค คือ 1 ธ.ค.2564 – 31 ม.ค. 2565

เรื่องที่ 2 คือ การปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 0 จังหวัด

ผับร้องรัฐทบทวน ขอเปิดเหมือนร้านอาหาร

4 วัคซีน ที่ผู้สูงอายุควรฉีดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด

- พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด

- พื้นที่เฝ้าระวังสูง 24 จังหวัด

- พื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด

- พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 7 จังหวัด เพิ่มนำร่องบางพื้นที่ในจังหวัด 20 จังหวัด

เมื่อไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ก็ยกเลิกการห้ามออกจากเคหะสถาน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 (กิจการสถานบันเทิง) สถานบันเทิง ผับ บาร์  คาราโอเกะ จากมติที่ประชุมศบค.ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ให้เตรียมความพร้อมทั้งหน่วยงานรัฐในการจัดทำมาตรการ ตรวจประเมิน และอนุญาตเปิดดำเนินการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการทำการปรับปรุงสถานบันเทิงช่วงเดือน พ.ย. 2564 – ม.ค. 2565 เพื่อเปิดสถานบันเทิงวันที่ 16 ม.ค.2565 ถ้าผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อาจจะพิจารณาเร็วกว่าเดิมก็ได้

กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคและการปรับปรุงระบบระบายอากาศ แล้วผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม และขอให้พิจารณาเปิดดำเนินการ ภายในเดือนธ.ค. 2564 

แผนการปรับมาตรการระหว่าง 1 ธ.ค. 2564 – 15 ม.ค. 2565 เตรียมความพร้อมการเปิด ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ประกอบการ ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบระบาย อากาศ และเร่งรัดให้บุคลากรได้รับวัคซีน 100 % เตรียมพร้อมในการเปิดำเนินการ

2. มท. สธ.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. จัดตั้งทีมประเมินสถานบันเทิงและซักซ้อมความเข้าใจมาตรฐานที่กำหนดไว้ทำการประเมิน และขึ้นทะเบียน สถานบันเทิงฯ ออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการกรณีผ่านการประเมินเท่านั้น

แผนการปรับมาตรการ พิจารณาเปิดดำเนินการเมื่อพร้อม

พื้นที่ในการดำเนินการได้แก่

  • พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
  • พื้นที่เฝ้าระวัง
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง

การเปิดบริการกำหนดดังนี้

  • จำหน่ายสุราไม่เกิน 23.00 น.
  • เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น.

 งดกิจกรรม ดังนี้

  • งดให้บริการคาราโอเกะ
  • งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง
  •  งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน
  •  งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการ และกิจกรรมที่มีการคลุกคลี และสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า

การดำเนินงานดังนี้

1. สถานบันเทิงเปิดดำเนินการ โดยเคร่งครัดมาตรการ ตามมาตรการ COVID Free Setting ที่กำหนดไว้

2. มท. สธ.และและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด ดังนี้ การกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์ หากไม่มีการระบาด จากสถานบันเทิง ให้เปิดดำเนินการต่อได้ หากมีการระบาด จากสถานบันเทิง พิจารณาปิดดำเนินการควบคุมการระบาดหากเกิดการระบาด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้พิจารณา ปิดดำเนินการ และ กำหนดบทลงโทษ

มาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

การเปิดบริการ ดังนี้ จำหน่ายสุรา ไม่เกิน 23.00 น. เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น. งดกิจกรรม ดังนี้ งดให้บริการคาราโอเกะ งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการ หรือกิจกรรมที่มีการคลุกคลี และสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า

สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thi Stop COVID 2 Plus (TSC 2 + ) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST ) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตาม 

1. ยกระดับ COVID Free Personnel

1.1 นักร้อง นักดนตรี พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

1.2 ตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนด้วย Antigen test (ATK) ทุก 3 วัน

1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทุกวันด้วย TST หรือApplication ที่ก าหนด

1.4 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

2. ยกระดับ COVID Free Customer

2.1 ลูกค้าต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และ ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

2.2 คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการด้วย TST หรือ Application ที่กำหนด

2.3 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTสถานประกอบการ ต้องลงทะเบียนและท าการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และควบคุมก ากับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Settingกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตาม

3. ยกระดับ COVID Free Environment

3.1 ปฏิบัติตามมาตรการ CFS สำหรับร้านอาหาร การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การจัดคอนเสิร์ตฯลฯ อย่างเคร่งครัด

3.2 เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิวสัมผัสร่วม ห้องส้วมทุก 1-2 ชั่วโมง และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน

3.3 จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร กรณีเล่นดนตรีเป็นวง มีระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะอาหาร อย่างน้อย 5 เมตร

3.4 มีพื้นที่ให้บริการ 1 คนต่อ 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน โดยจ ากัดจำนวนผู้ใช้บริการ ดังนี้

(1) พื้นที่ที่เป็นอาคารปิด มีระบบปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50

(2) พื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเท จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 หรือให้เป็นไปตามสถานการณ์การผ่อนคลายและมาตรการที่ราชการก าหนด

3.5 จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ด้านนอกอาคาร

3.6 มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา

และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม

3.7 เปิดประตู หน้าต่าง หรือเปิดพัดลมระบายอากาศ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนและหลังให้บริการ

3.8 มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการใช้งาน

3.9 ห้ามกระทำการอื่นใดที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การพนัน

แพทย์ เตือน "ฉีด-ฝังมุก"เสี่ยงตัดอวัยวะเพศ

เปิด 3 จุดฉีดวัคซีน mRNA ฟรี ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีด หรือผู้ที่รอวัคซีนทางเลือก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าตอนนี้สถานบันเทิงยังไม่ได้เปิด ก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องรายได้ นายกฯในฐานะผอ.ศบค.ได้ให้กระทรวงแรงงานไปสำรวจผู้ได้รับผลกระทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ว่ามีจำนวนเท่าไหร่และให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องดูว่าจะมีการเยียวยาอย่างไรต่อไป ทางรมว.แรงานได้ประชุมผู้ประกอบการเพื่อหาทางออกด้วยกัน

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ