บทสวดมนต์ “วันมาฆบูชา” เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บทสวดมนต์ คำบูชาดอกไม้ธูปเทียน เวียนเทียน “วันมาฆบูชา 2567” วันสำคัญทางศาสนา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชา ในอดีตถือเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เมื่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ซึ่งเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในที่ประชุมสงฆ์ มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

คอนเทนต์แนะนำ
ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร
ผ่าประวัติศาสตร์ “วันมาฆบูชา” ทำไมกลายมาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ”
มาฆบูชา 2567 : รู้ประวัติ “การเวียนเทียน” ทำไมถึงสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา ช่างภาพพีพีทีวี
ประชาชนเวียนเทียนในวัน "มาฆบูชา"

  • บทสวดมนต์ วันมาฆบูชา

(หันทะ มะยัง มาฆะปะณามะคาถาโย ภะณามะเสฯ)

มาฆะนักขัตตะยุตตายะ ปุณณายะ ปุณณะมายัง โย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย

สุทธานันตะทะยาณาโณ สัตถา โลเก อะนุตตะโร วิหะรันโต ราชะคะเห มาฆะทานัง คิริพภะเย

วิหาเร เวฬุวะนัมหิ กะลันทะกะนิวาปิเย สังฆัสสะ สันนิปาตัมหิ อุตตะเม จะตุรังคิเก อัฑฒะเตระสะหัสเสหิ

ภิกขูหิ ปะริวาริโต ตีหิ คาถาหิ สังขิปปัง สัพพัง พุทธานะ สาสะนัง สะโมสาเรหิ โอวาทัง ปาฏิโมกขัง อะนุตตะรัง

ตะเมวัมภูตะสัมพุทธัง สักขีณาสะวะสาวะกัง จิระกาละมะตี ตัมปิ ปะสาเทนะ อะนุตตะรัง อะยัมปิ ปะริสา สัพพา

ปะสันนา ธัมมะคามินี สัมปัตตา ตาทิสักการัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง ทีปะธูปาทิสักกาเร อะภิสัชชิ ยะถาพะลัง

เตหิ ปูเชตะเวหัตถะ ตุฏฐะ อิธะ สะมาคะตา อะภิวันทะติ ปูเชติ ภะคะวันตัง สะสาวะกัง กาเลนะ สัมมุขีภูตัง

อะตีตารัมมะนัตตะนา โอสาเรนะตัง ปาฏิโมกขัง วิสุทธักขะมุโปสะเถ อิโตชะเน สุปุญเญนะ โสตถี โหนตุ สะทาปิโน

สาสะนัง สัตถุ อัมหากัง จิรัง ติฏฐะตุ ตาทิโนติฯ

คอนเทนต์แนะนำ
“วันมาฆบูชา” เช็กความต่างวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม-เหตุการณ์สำคัญ
"วันมาฆบูชา 2567" 14 ดอกไม้ ถวายพระ ความหมายมงคล ขอพรเรื่องใด ถวายดอกนั้น

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา พีพีทีวี
บทสวดมนต์วันมาฆบูชา

  • คำบูชาดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะ จันโท ยุตโต

ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะสันนิปาเต

โอวาทะปาติโมกขัง อุททิสิ ตะทา หิ อัฑฒะเตระสานิสัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง

 

สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพปิ เต อะนามันติตาวะ ภะคะวะโต สันติกัง

อาคะเต เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาฆะปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะกัจฉายายะ

ตัส๎มิญจะ สันนิปาเต ภะคะวา วิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ อะยัง อัม๎หากัง ภะคะวะโต

อโกเยวะ สาวะกะสันนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ

 

สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง

ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะระมานา

อิมัส๎มิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง

ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต

ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิเม สักกาเร

ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัม๎หากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา พีพีทีวี
คำบูชาดอกไม้-ธูปเทียน วันมาฆบูชา

  • บทสวดมนต์เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เวียนเทียน รอบที่ 1 สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธ

“อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา พีพีทีวี
บทสวดมนต์เวียนเทียน รอบที่ 1

เวียนเทียน รอบที่ 2 สวดมนต์ระลึกถึงพระธรรม

“สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ”
  

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา พีพีทีวี
บทสวดมนต์เวียนเทียน รอบที่ 2

 

เวียนเทียน รอบที่ 3 สวดมนต์ระลึกถึงพระสงฆ์

“สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ”

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา พีพีทีวี
บทสวดมนต์เวียนเทียน รอบที่ 3

  • บทสวดมนต์ โอวาทปาฏิโมกข์ (โอวาทปาติโมกข์)

(หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เสฯ)

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณังกุสะลัส สูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนังฯ

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโตฯ

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาติโมกเข จะ สังวะโร
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะสาสะนังฯ

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา พีพีทีวี
บทสวดมนต์โอวาทปาฏิโมกข์

ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ลอตเตอรี่ 16/2/67

ตรวจผลออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รู้จัก สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 คนนับหมื่นแห่เก็บภาพก่อนเปิดใช้จริง

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ