คำถวายของใส่บาตร อธิษฐานจิตเวลาทำบุญ วันมาฆบูชา 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นอกจากเรื่องของเจตนา และความสุขทางใจแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่อาจเป็นปัจจัยสำคัญของการทำบุญ คือการสวด อธิษฐานจิต

เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) มีพระธรรมเทศนาเรื่องการอธิษฐานว่า “ทำบุญก็ได้บุญแล้ว” นี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่อธิษฐานกำกับให้ดี ถ้าเราไม่ตั้งเป้า ไม่มีแผนให้ดี เวลาบุญส่งผลจะกระจัดกระจาย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แม้บุญจะได้รับทันทีหลังที่จิตหรือกายของเราได้คิดหรือกระทำให้สิ่งที่ดีงาม แต่การอธิษฐานก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วเพื่อเป็นการบอกกล่าวผลบุญให้ทวีผลอย่างชัดแจ้ง 

คอนเทนต์แนะนำ
ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร
บทสวดมนต์ “วันมาฆบูชา” เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
ผ่าประวัติศาสตร์ “วันมาฆบูชา” ทำไมกลายมาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ”

วันมาฆบูชา 2567 ช่างภาพพีพีทีวี
พุทธศาสนิกชนสวดมนต์สร้างอานิสงส์ผลบุญ

พีพีทีวีจึงรวบรวมบทสวดถวายของใส่บาตร พร้อมคำอธิษฐาน 10 บท ดังนี้

1. คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ

" สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุ "

(ฉบับสั้น) ขอให้ทาน ที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเหตุ ให้ข้าพเจ้า หมดความเศร้าหมองใจเถิด

(ฉบับยาว) คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก.…………(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุก ภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่

ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพาน ด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

2. คำถวาย ข้าว ใส่บาตร

( ยกขันข้าวขึ้นจบ ตั้ง นะโม สามจบ )
" อหํ ภนฺเต โภชนานํ สาลีนํ ปรสุทฺธํ พุทฺธสาวก สงฺฆํ ปิณฺฑปาตํ โส โหตุ ฯ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าวสาลีอันบริสุทธิ์นั้นจงสำเร็จแก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นเถิด ฯ

คอนเทนต์แนะนำ
“วันมาฆบูชา” เช็กความต่างวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม-เหตุการณ์สำคัญ
"วันมาฆบูชา 2567" 14 ดอกไม้ ถวายพระ ความหมายมงคล ขอพรเรื่องใด ถวายดอกนั้น

วันมาฆบูชา 2567 Freepik/-
ใส่บาตรพระ

3. คำถวายของใส่บาตร

" อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะโย โหตุ "

ข้าพเจ้า ขอน้อมถวายทานอันนี้ แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

4. คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

" อิมานิ มะยัง ภันเต ธูปะทีปะบุปผะวรานิ ระตะนัตถายัสเสวะ อภิปูชยามะอัมหากังระตะ นัตตะ ยัสสะ หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา "

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาด้วย ธูปเทียน และ มีเทียนจำนำพรรษาเป็นต้น และ ดอกไม้ ทั้งหลาย อันประเสริฐนี้ แก่พระรัตนตรัย ก็กิริยาที่บูชาพระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผล นำมาซึ่ง ประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานและเพื่อให้ถึงซึ่ง พระนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่ง อาสวกิเลส เทอญ

5.คำอธิษฐาน เมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ

" สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ "

ทานของเราให้ดีแล้วหนอ ขอจงเป็นเครื่อง นำมาซึ่งความสิ้นไป แห่งอาสวะกิเลส

6.คำถวายข้าวพระพุทธ

" อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ "

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับ และ น้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า

7. คำลาข้าวพระพุทธ

" เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ฯ "

ข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอภัตต์ที่เหลือที่เป็นมงคลด้วยเถิด

8.คำถวายเงินทำบุญ

( ตั้งนะโมสามจบ )
" สุทินฺนํ วต เม ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพานปัจฺจโย โหตุ ฯ "

ขอให้ทาน ของข้าพเจ้า อันให้ดีแล้วหนอ จงนำมาซึ่ง ความสิ้นไป แห่งอาสวกิเลส จงเป็นปัจจัยแก่ พระนิพพาน ฯ

คอนเทนต์แนะนำ
“มาฆบูชา” แนะวิธีทำบุญของพุทธศาสนิกชน ในวันพระใหญ่ได้บุญมากกว่าจริงไหม

 

9. คำถวายผ้าป่า

" อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจิวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้
แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ

10. คำถวายสังฆทาน (ถวายเพื่อความสุขความเจริญ )

" อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ   อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

ที่มา  ธรรมะไทย

เปิดตำราข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธ ใน “วันมาฆบูชา 2567”

ย้อนฟังเรื่องราว “ไอซ์ ปรีชญา” มรสุมทดสอบชีวิต

ราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัวพักโทษ “ทักษิณ” เป็นไปตามกฎหมาย

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ