ไล่เลียงลำดับ กษัตริย์อยุธยา “พระนารายณ์-พระเพทราชา” อยู่ในช่วงไหน?


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตามรอยละครดัง! ทบทวนวิชาประวัติศาสตร์ ไล่เลียงลำดับ พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา “พระนารายณ์-พระเพทราชา” อยู่ในช่วงไหน?

จากกระแสละคร พรหมลิขิต ที่เล่าเรื่องเกี่ยวโยงถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย รวมทั้งมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ถูกนำเสนอในเนื้อเรื่องด้วยนั้น

พี่ทีทีวี จึงพาทุกคนมา เคาะสนิม ทบทวนความรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทย เกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจอย่าง พระมหากษัตริย์ในยุคกรุงศรีอยุธยา จาก 5 ราชวงศ์รวมกว่า 33 พระองค์ และตัวละครดังที่ถูกบรรจุอยู่ในเนื้อเรื่องของละคร พรหมลิขิต อยู่ในลำดับใดของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา

"เจ้าฟ้าพร" หรือ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ" กษัตริย์ยุคชิงราชสมบัติ ผู้ฟื้นฟูพุทธศาสนา

เปิดประวัติ "พระเพทราชา" ย้อนเหตุขับฝรั่งเศส หวังผดุงความเท่าเทียม

พระราชประวัติ "พระเจ้าเสือ" ราชาผู้น่าเกรงขาม ปกครองอยุธยากว่า 5 ปี

 

โดย พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา มี 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง มีกษัตริย์ 3 พระองค์ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ มีกษัตริย์ 13 พระองค์ ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ 7 พระองค์ ราชวงศ์ปราสาททอง มีกษัตริย์ 4 พระองค์ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีกษัตริย์ 6 พระองค์ รวมมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น 33 พระองค์

จำแนกตามช่วงเวลาการครองราชย์ ดังนี้

 

ราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 1894 – 1913)

1.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ครองราชย์ 12 มีนาคม พ.ศ. 1894 – พ.ศ. 1912 รวมระยะเวลาครองราชย์ 20 ปี

2.สมเด็จพระราเมศวร ครองราชย์ พ.ศ. 1912 – 1913 รวมระยะเวลาครองราชย์ ไม่ถึง 1 ปี (ครองราชย์ครั้งที่ 1)

 

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 1913 – 1931)

3. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) ครองราชย์ พ.ศ. 1913 – 1931 รวมระยะเวลาครองราชย์ 18 ปี

4.สมเด็จพระเจ้าทองลัน ครองราชย์ พ.ศ. 1931 รวมระยะเวลาครองราชย์ 7 วัน

 

ราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 1931 – 1952)

2.(2) สมเด็จพระราเมศวร  ครองราชย์ พ.ศ. 1931 – 1938 รวมระยะเวลาครองราชย์ 7 ปี (ครองราชย์ ครั้งที่ 2)

5.สมเด็จพระเจ้ารามราชา ครองราชย์ พ.ศ. 1938 – 1952 รวมระยะเวลาครองราชย์ 14 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 1952 – 2112)

6.สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) ครองราชย์ พ.ศ. 1952 – 1967 รวมระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี

7.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ครองราชย์ พ.ศ. 1967 – 1991 รวมระยะเวลาครองราชย์ 24 ปี

8.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ครองราชย์ พ.ศ. 1991 – 2031 รวมระยะเวลาครองราชย์ 40 ปี

9.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระบรมราชา) ครองราชย์ พ.ศ. 2031 – 2034 รวมระยะเวลาครองราชย์ 3 ปี

10.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐา) ครองราชย์ พ.ศ. 2034 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2072 รวมระยะเวลาครองราชย์ 38 ปี

11.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) ครองราชย์ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2072 – 2076 รวมระยะเวลาครองราชย์ 4 ปี

12.สมเด็จพระรัษฎาธิราช ครองราชย์ พ.ศ. 2077 รวมระยะเวลาครองราชย์ 5 เดือน

13.สมเด็จพระไชยราชาธิราช ครองราชย์ พ.ศ. 2077 – 2089  รวมระยะเวลาครองราชย์ 13 ปี

14.สมเด็จพระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) ครองราชย์ พ.ศ. 2089 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2091 รวมระยะเวลาครองราชย์  2 ปี

*ขุนวรวงศาธิราช ครองราชย์ พ.ศ. 2091 รวมระยะเวลาครองราชย์  42 วัน

ทั้งนี้นักประวัติศาสตร์ไทยบางคนไม่นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ เพราะถือว่าเป็นกบฏ แต่ในพงศาวดารได้ระบุว่าพระองค์ได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว

15.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) ครองราชย์ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2091 – 2111 รวมระยะเวลาครองราชย์  20 ปี

16.สมเด็จพระมหินทราธิราช ครองราชย์ พ.ศ. 2111 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 รวมระยะเวลาครองราชย์  1 ปี

หลังจากนี้เกิดเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2112)

ราชวงศ์สุโขทัย (พ.ศ. 2112 – 2231)

17.สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1) ครองราชย์ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 รวมระยะเวลาครองราชย์  21 ปี

18.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2) ครองราชย์ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 – 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมระยะเวลาครองราชย์  15 ปี

19.สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3) ครองราชย์ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 – 2153 รวมระยะเวลาครองราชย์ 5 ปี

20.สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4) ครองราชย์ พ.ศ. 2153 – 2154 รวมระยะเวลาครองราชย์ 1 ปี 2 เดือน

21.สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมเด็จพระบรมราชาที่ 1) ครองราชย์ พ.ศ. 2154 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 รวมระยะเวลาครองราชย์ 17 ปี

22.สมเด็จพระเชษฐาธิราช (สมเด็จพระบรมราชาที่ 2) ครองราชย์ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 – 2173 รวมระยะเวลาครองราชย์ 1 ปี 7 เดือน

23.สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ ครองราชย์ พ.ศ. 2173 – 2173 รวมระยะเวลาครองราชย์ 36 วัน

 

ราชวงศ์ปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2231)

24.สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5) ครองราชย์ พ.ศ. 2173 – 2199 รวมระยะเวลาครองราชย์ 25 ปี

25.สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6) ครองราชย์ พ.ศ. 2199 รวมระยะเวลาครองราชย์ 9 เดือน

26.สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7)  ครองราชย์ พ.ศ. 2199 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 รวมระยะเวลาครองราชย์ 2 เดือน 20 วัน

27.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3) ครองราชย์ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 รวมระยะเวลาครองราชย์ 32 ปี (ปรากฎในละครพรหมลิขิต)

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. 2231 – 2310)

28.สมเด็จพระเพทราชา (สมเด็จพระมหาบุรุษ วิสุทธิเดชอุดม) ครองราชย์ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2246 รวมระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี (ปรากฎในละครพรหมลิขิต)

29.สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8) หรือ พระเจ้าเสือ ครองราชย์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2246 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2251 รวมระยะเวลาครองราชย์ 5 ปี (ปรากฎในละครพรหมลิขิต)

30.สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9) หรือ พระเจ้าท้ายสระ ครองราชย์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2251 – พ.ศ. 2275 รวมระยะเวลาครองราชย์ 24 ปี (ปรากฎในละครพรหมลิขิต)

31.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 2) ครองราชย์ พ.ศ. 2275 – 26 เมษายน พ.ศ. 2301 รวมระยะเวลาครองราชย์ 26 ปี (ปรากฎในละครพรหมลิขิต)

32.สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 3) หรือ ขุนหลวงหาวัด ครองราชย์ พ.ศ. 2301 รวมระยะเวลาครองราชย์ 2 เดือน

33.สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (สมเด็จพระบรมราชาที่ 3) หรือ พระเจ้าเอกทัศ ครองราชย์ พ.ศ. 2301 – 7 เมษายน พ.ศ. 2310 รวมระยะเวลาครองราชย์ 9 ปี

หลังจากนี้เกิดเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) ถือเป็นจุดสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยา

 

เรียกร้องถอดสัญชาติ เบนเซม่า ยึดบัลลงดอร์ หลังเชื่อมโยงกลุ่มก่อการร้าย

พยากรณ์ล่วงหน้า 24 ต.ค. - 2 พ.ย. ฝนปนอากาศเย็น นับถอยหลังฤดูหนาว!

อุตุฯ ประกาศฉบับที่ 6 พายุโซนร้อน “ซันปา”

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ