รวมคำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รวมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เข้าสู่ปีที่ 68 มาอัปเดตคำขวัญปีนี้ พร้อมไขคำตอบกันว่าใครที่ให้คำขวัญมากที่สุดในประเทศ ที่นี่!

99 แคปชัน "วันเด็ก 2567" วัยเด็กของคุณสายไหน? บอกให้โลกออนไลน์รู้!

ชีวิตออกแบบได้! “ชัชชาติ” มอบคำขวัญวันเด็ก 2567 ให้เลือกเป้าหมายของเราเอง

วันเด็กแห่งชาติ (Thailand National Children’s Day) ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี และในปีนี้หากนับปฏิทินแล้ว จะตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

เมื่อพูดถึงวันเด็ก อีกหนึ่งกิจกรรมที่มักนึกถึงคือ “การมอบคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี” ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ.2499 ก่อนจะมีมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นธรรมเนียมที่สืบเนื่องต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

รวมคำขวัญวันเด็ก พีพีทีวี
คำขวัญวันเด็กปี 2567-รายชื่อนายกที่มอบคำขวัญให้มากที่สุดของไทย

แต่การมอบคำขวัญวันเด็กนั้นมีมากี่ปีแล้ว และในแต่ละปีนายกรัฐมนตรีคนไหน มอบคำขวัญอะไรบ้าง วันนี้ทีมข่าวพีพีทีวีได้รวบรวมมาให้ทุกคนดูกัน!

รวมคำขวัญวันเด็ก

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

ปี พ.ศ. 2499 : จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม   

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ปี พ.ศ. 2502 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

ปี พ.ศ. 2503 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

ปี พ.ศ. 2504 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

ปี พ.ศ.  2505 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

ปี พ.ศ. 2506 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

จอมพล ถนอม กิตติขจร

ปี พ.ศ. 2508 : เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

ปี พ.ศ. 2509 : เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี

ปี พ.ศ. 2510 : อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย

ปี พ.ศ. 2511 : ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง

ปี พ.ศ. 2512 : รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

ปี พ.ศ. 2513 : เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

ปี พ.ศ. 2514 : ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

ปี พ.ศ. 2515 : เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

ปี พ.ศ. 2516 : เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

สัญญา ธรรมศักดิ์

ปี พ.ศ. 2517 :  สามัคคีคือพลัง

ปี พ.ศ. 2518 : เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ปี พ.ศ. 2519 : เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ปี พ.ศ. 2520 : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ปี พ.ศ. 2521 : เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

ปี พ.ศ. 2522 : เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

ปี พ.ศ. 2523 : อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์

ปี พ.ศ. 2524 : เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2525 : ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

ปี พ.ศ. 2526 : รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม

ปี พ.ศ. 2527 : รักวัฒนธรรมไทย

ปี พ.ศ. 2528 : สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปี พ.ศ. 2529 - 2531 : นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ

ปี พ.ศ. 2532 - 2533 : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2534 : รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

อานันท์ ปันยารชุน

ปี พ.ศ. 2535 : สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

ชวน หลีกภัย

ปี พ.ศ. 2536 - 2537 :  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2538 : สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

บรรหาร ศิลปอาชา

ปี พ.ศ. 2539 :  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ

ปี พ.ศ. 2540 :  รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

ชวน หลีกภัย

ปี พ.ศ. 2541 - 2542 :  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

ปี พ.ศ. 2543 - 2544 : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

ทักษิณ ชินวัตร

ปี พ.ศ. 2545 : เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

ปี พ.ศ. 2546 : เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี         

ปี พ.ศ. 2547 : รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน

ปี พ.ศ. 2548 : เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

ปี พ.ศ. 2549 : อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์

ปี พ.ศ. 2550 : มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

ปี พ.ศ. 2551 : สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ปี พ.ศ. 2552 : ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

ปี พ.ศ. 2553 : คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2554 : รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ปี พ.ศ. 2555 : สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2556 : รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน        

ปี พ.ศ. 2557 : กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปี พ.ศ. 2558 : ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

ปี พ.ศ. 2559 : เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ปี พ.ศ. 2560 : เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

ปี พ.ศ. 2561 : รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2562 : เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ปี พ.ศ. 2563 : เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ปี พ.ศ. 2564 : เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2565 : รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

ปี พ.ศ. 2566 : รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

คำขวัญวันเด็กปี 2567 

เศรษฐา ทวีสิน

ปี พ.ศ. 2567 : มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

นายกฯ คนไหนมอบคำขวัญวันเด็กให้เยอะที่สุด

จากข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า จอมพลถนอม กิตติขจร และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ให้คำขวัญมากที่สุดในประเทศไทย ในจำนวน 9 ครั้งเทียบเท่ากัน

เช็กวันมงคลสงกรานต์ 2567 ฤกษ์ดี วันดี-วันกาลกิณี "เดือนเมษายน"

เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่มาทางเกาหลีใต้อีกครั้ง เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว

ผลการสอบ TGAT/TPAT ออกแล้ว! เปิดสถิติคะแนนของเด็ก TCAS67

TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ