“วันมาฆบูชา” เช็กความต่างวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม-เหตุการณ์สำคัญ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กความแตกต่างวัน “มาฆบูชา” กับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอื่นๆ ส่องกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญอันน่าจดจำที่ไม่เหมือนกัน

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

“วันมาฆบูชา 2567” ชวนคนกรุงเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เปิด 5 จุดรับต้นกล้าฟรี

วันสำคัญทางพุทธศาสนามีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือ วันวิสาขบูชา ฯลฯ

แต่ 1 ปีเวียนมาบรรจบครบอีกครั้ง หลายคนอาจสับสนได้ว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ นั้น มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

วันนี้ทีมข่าวพีพีทีวี จึงได้รวบรวมข้อมูลมาคลายข้อสงสัยให้ทุกคนได้เห็นกันว่าแตกต่างกันอย่างไร

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หากตรงกับปีอธิกมาส จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

ความแตกต่างวันสำคัญทางพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนา และกรมการศาสนา
ความแตกต่างวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันนี้ถือเป็น วันแห่งพระธรรม เพราะเป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฏิโมกข์ หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือการทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ให้แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์

และเกิดเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต คือ

  1. ตรงกับวันเพ็ญ ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
  3. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์
  4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า

เพื่อระลึกถึงพระธรรม อันเป็นสิ่งสำคัญของศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่จึงนิยมออกมาทำบุญตักบาตร ถือศีล และทำพิธีเวียนเทียนกันในวันนี้

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หากตรงกับปีอธิกมาส จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

ถือเป็น วันสำคัญสากลของโลก ด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทำให้ศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นมา

ชาวพุทธจึงนิยมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ และเวียนเทียน เพื่อแสดงความกตัญญูและระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

วันนี้ถือเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” กล่าวโดยย่อว่า การประกาศทางสายกลาง

และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น คือพระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นวันแรกที่ศาสนาพุทธ มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

ชาวพุทธจึงนิยมทำบุญตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องเข้าจำพรรษาตลอด 3 เดือนในฤดูฝน โดยจะไปค้างแรมที่อยู่ไม่ได้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินทางไปจาริกเผยแพร่ศาสนาของพระสงฆ์ต่อชาวบ้าน เนื่องจากในอดีตธัญพืชของชาวบ้านเคยถูกเหยียบย่ำจนได้รับความเสียหาย

โดยส่วนมากวันเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2567

ชาวพุทธจึงนิยมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนเข้าพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน รวมถึงการงดดื่มแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลา 3 เดือนด้วย เพราะแม้ว่าการเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ทำบุญ รักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใสด้วย

วันออกพรรษา

วันออกพรรษาเป็นวันสิ้นสุดของการจำพรรษาของพระสงฆ์ตลอด 3 เดือนในฤดูฝนจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2567

ในวันนี้พระสงฆ์จะทำพิธีออกพรรษา ซึ่งเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่ง เรียกว่า “วันมหาปวารณา” โดยภิกษุทุกรูปจะกล่าวปรารณา คือเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ วันนี้จึงเรียกอีกอย่างว่า “วันมหาปวารณา”

ชาวพุทธนิยมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และร่วมประเพณีหลังวันออกพรรษา 1 วันคือ “ตักบาตรเทโว” รวมถึงเริ่ม “ทอดกฐิน” หลังวันออกพรรษาต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน

วันธัมมัสสวนะ

วันธัมมัสสวนะ หรือ วันพระ ใน 1 เดือนจะมี 4 วัน ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ, แรม 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (ถ้าเดือนขาดจะเป็นวันแรม 14 ค่ำ)

ในวันนี้คนส่วนมากมักเรียกว่า “วันพระเล็ก” เนื่องจากทุก 7-8 วันจะมีครั้ง ชาวพุทธนิยมใช้วันนี้ถือเป็นวันพิเศษในแต่ละรอบสัปดาห์ที่จะทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ และงดเว้นอบายมุขตามสมควร

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนา และ กรมการศาสนา

เช็กสถิติหวยออกย้อนหลัง 15 ปี งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์

กทม.เตือนฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ทะลุระดับสีแดง 17 เขต!

งานนี้พระจะไม่ยุ่ง! ไม่ขอเป็นพยานให้ป้าฮุบบ้านปมคดีครอบครองปรปักษ์

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ