พระราชดำรัสของ "ในหลวง" ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 13 มี.ค. 2514