พระราชดำรัสของ "ในหลวง" พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต 31 ต.ค. 2518