เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 92 คน "พรรคก้าวไกล"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"ก้าวไกล" เบอร์ 31 ยื่นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 92 คน "พิธา - ชัยธวัช - ศิริกัญญา" 3 ลำดับแรก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 โดยมีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งรวม 67 พรรคการเมือง โดยทั้งหมดได้จับเบอร์พรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ หรือ เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์

สำหรับ เลือกตั้ง 2566 พรรคก้าวไกล เบอร์ 31 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 92 คน โดยมีลำดับ รายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เปิด 15 นโยบาย "ก้าวไกล" พร้อมพาไทยไม่เหมือนเดิม
เลือกตั้ง 2566 : เปิดโหวตเสียงประชาชน #3 เห็นด้วยหรือไม่ ส.ว. ควรโหวตเลือกนายกฯ ตามเสียงข้างมากของ ส.ส.
เลือกตั้ง 2566 : จับตา! นโยบาย 100 วันแรก พรรคก้าวไกล แก้รธน.-สมรสเท่าเทียม - กระตุ้นเศรษฐกิจ

1. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  
2. นายชัยธวัช ตุลาธน  
3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล  
4. นายเซีย จำปาทอง  
5. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล  
6. นายอภิชาติ ศิริสุนทร  
7. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร  
8. นายรังสิมันต์ โรม  
9. นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล  
10. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  
11. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ  
12. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม  
13. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ  
14. นางสาวเบญจา แสงจันทร์  
15. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร  
16. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์  
17. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง  
18. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์  
19. นายมานพ คีรีภูวดล  
20. นายรอมฎอน ปันจอร์  
21. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ  
22. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล  
23. นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี  
24. นายศุภโชติ ไชยสัจ  
25. นางสาวศนิวาร บัวบาน

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 100 คน "พรรครวมไทยสร้างชาติ"

 
26. นายนิติพล ผิวเหมาะ  
27. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์  
28. นายปารมี ไวจงเจริญ  
29. นายวรภพ วิริยะโรจน์  
30. นายสุรวาท ทองบุ  
31. นายคำพอง เทพาคำ  
32. นางสาววรรณวิภา ไม้สน  
33. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล  
34. นายองค์การ ชัยบุตร  
35. นางสาวชุติมา คชพันธ์  
36. นายจุลพงศ์ อยู่เกษ  
37. นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์  
38. นายณรงเดช อุฬารกุล  
39. นางสาวภคมน หนุนอนันต์  
40. นายสุเทพ อู่อ้น  
41. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี  
42. นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ  
43. นายธัญธร ณัฐธัมม์  
44. นายกิตติศักดิ์ ปานฝึกดี  
45. นายญาวีร์ บุตรกระวี  
46. นายชวลิต เลาหอุดมพันธ์  
47. นายอำนาจ ชุณหะนันทน์  
48. นายฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล  
49. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 
50. นายทองแดง เบ็ญจะปัก  


51. นางรสิตา ซุ่ยยัง  
52. นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์  
53. นางสาวนายิกา ศรีเนียน  
54. นายวีระชัย นพปราชญ์  
55. นายคณาสิต พ่วงอำไพ  
56. นางสาวรัชนี โล่วณิชเกียรติกุล  
57. นายนันทพงศ์ ปานมาศ  
58. นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ  
59. นายจตุรงค์ หิรัญกาญจน์  
60. นายนิธิ ละเอียดดี  
61. นายสุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ  
62. นายไพศาล ปันแดน  
63. นายฆนัท นาคถนอมทรัพย์  
64. นายศดิศ ใจเที่ยง  
65. นายเนติพล สกุลชาห์  
66. นายณภัทร สิทธิอัฐกร  
67. นายประพนธ์ สิงห์แก้ว  
68. นายพุฒิพงศ์ ภู่เพียนเลิศ  
69. นายภูมินทร์ หน่อคำ  
70. นายวรภัทร พึ่งพงศ์  
71. นายณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์  
72. นายโจเซฟ เฮสดาร์ซัน  
73. นายพลากร วงค์ประเสริฐ  
74. นายปริวรรตน์ จิรพุฒิรัศมิ์  
75. นายธนะกฤษฏิ์ อธิเจริญลักษณ์  

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 87 คน "พรรคชาติไทยพัฒนา"


76. นายธีรภัทร เหลืองพงศ์รัตน์  
77. นายสัมภาษณ์ คำผุย  
78. นายชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์  
79. นายปุณณเมธ อ้นอารี  
80. นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร  
81. นางสาวรวิสรา มาวงศ์  
82. นางสาวอรทัย คุณะดิลก  
83. นายนพณัฐ แก้วเกตุ  
84. นางสาวชลธิชา กุลดิลก  
85. นายสมโชติ มีชนะ  
86. นายอุสมาน เจ๊ะเละ  
87. นายณภัทร ศิริจรัสตระกูล  
88. นางสาวนภัสสร คุปตเสรี  
89. นายธนากร ชินอุดมพร  
90. นายทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์  
91. นายณัฐพงษ์ พานิชศิริ  
92. นายกัณฑ์เอนก ศรีอนุชา  

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง2566 : ปิดตำนานงูเห่า "อนาคตใหม่-ก้าวไกล" ตายยกรัง
เลือกตั้ง 2566 : ส.ว.เผยสเปคนายกฯ ต้องจงรักภักดี-ไม่ชักศึกเข้าบ้าน

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ