เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ธานี 7 เขต มีผู้สมัครรวม 83 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ธานี 7 เขต มีผู้สมัคร รวม 83 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตเลือกตั้ง รวม 7 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 83 คน ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กผลเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ "ก้าวไกล" นำ

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย 7 เขต มีผู้สมัครรวม 79 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปทุมธานี 7 เขต มีผู้สมัครรวม 71 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นตำบลวัดประดู่และตำบลขุนทะเล)

เบอร์1 นายวราวุธ วุฒิ พรรคก้าวไกล

เบอร์2 นางสาวลีลาวัลย์ นุ้ยบุตร พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นายสุรสิทธิ์ ปล่องบรรจง พรรคไทยภักดี

เบอร์4 นายอนุวัตร์ รจิตานนท์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์5 นายพิสัณห์ ทองโมถ่าย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์6 นายวิเชียร จันทร์บัว พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์7 นายศักดา สมบูรณ์ลักขณา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์8 นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 นายณัฐวรันธร ทองคำ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์10 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์11 นางสาวฤทัยทิพย์ รังสิประภัศร พรรคเพื่อชาติ

เบอร์12 นายขจรภพ วุฒิจันทร์ พรรคคลองไทย

เบอร์13 นายพงษ์ศักดิ์ กุลเมือง พรรคความหวังใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ)

เบอร์1 นางสาวณัฐสุดา จิตกรม พรรคก้าวไกล

เบอร์2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์3 นายพิพิธ รัตนรักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์4 นายสมคิด กษมาพันธุ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์5 นายณัฐดนัย หิมทอง พรรคเพื่อไทย

เบอร์6 นายสุนทร ภู่ไพบูลย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์7 นายสุริญญา ยืนนาน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นางพงศ์ศรี นาคเมือง พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์9 นายเธียรทัศน์ เอี่ยมตระกูล พรรคภูมิใจไทย

เบอร์10 นายสมศักดิ์ มือเพ็ชร พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่เช็กสิทธิไม่พบ ต้องทำอย่างไร?
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเวียงสระ, อำเภอบ้านนาสาร (ยกเว้นตำบลทุ่งเตาและตำบลทุ่งเตาใหม่) และอำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)

เบอร์1 นายสุรพล วรรณโชติ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์2 นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายประเทือง มีแต้ม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์4 นายสิทธิภร จันทบูรณ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์5 นายปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์6 นายสิทธิกร เกษมณี พรรคเพื่อไทย

เบอร์7 นายธนสาร เดชนะ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์8 นายสุเชษฐ ศรีโพธิ์ชัย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์9 นายนันทวัชร์ กูลเกื้อศิประไพ พรรคไทยภักดี

เบอร์10 นายชาญวิทย์ โชคอำนวย พรรคคลองไทยฃ

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพุนพิน, อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านตาขุน

เบอร์1 นายสมชาติ ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายสถาพร กล่อมเจริญ พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์4 นายอมรินทร์ ชูเพชร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์5 นางสาวรุจิเรศ สมบุญ พรรคก้าวไกล

เบอร์6 นายกฤตภาส พรหมมากรณ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์7 นายสุชัด ชูสุวรรณ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์8 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์9 นายสุพจน์ บานเย็น พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์10 นายสุชาติ วิรินทร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์11 นางสาวศศิธร จงจิตร พรรคเพื่อชาติ

เบอร์12 นายวิชิต นิตยา พรรคคลองไทย

เบอร์13 นางสาวอัญชุลี วรเศรษฐศักดิ์ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์14 นางสาวเสาวนิต สุขสนาน พรรคเปลี่ยนอนาคต

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอชัยบุรี, อำเภอพระแสง, อำเภอพนม และอำเภอเคียนซา (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ)

เบอร์1 นายระพีพัฒน์ วรรณะ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นางอัจฉราวดี เกื้อหนุน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์3 นายปรเมษฐ์ จินา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์4 นายวศุธน เรืองขนาบ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์5 พันเอกสุพจน์ มากแก้ว พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นายสินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์7 นายธนโชติ ติณพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี พรรคเพื่อไทย

เบอร์9 นายนุกูล พูลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์10 นายวิฑูรย์ ชัยสิทธิ์ พรรคไทยสมาร์ท

เบอร์11 นายกฤาณากร เสืออินโท พรรคคลองไทย

เบอร์12 นางพิมลพร โสภา พรรคเปลี่ยนอนาคต

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอท่าชนะ, อำเภอไชยา, อำเภอท่าฉาง และอำเภอวิภาวดี

เบอร์1 พันตำรวจเอกกรณ์ ทองปรีชา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์3 นายสวัสดิ์ วิเชียรพร พรรคไทยภักดี

เบอร์4 นายโกเมท เกิดสมบัติ พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์6 นายสุชาติ อินทรมณี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 ร้อยตำรวจเอกนิคมพร หนูแก้ว พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์8 นายสิรวิทย์ ช่วงเสน พรรคก้าวไกล

เบอร์9 นายพิชัย ชมภูพล พรรคภูมิใจไทย

เบอร์10 นายสำรอง ใจรังษี พรรคคลองไทย

เบอร์11 นายณัทธพงศ์ ชูมาก พรรคความหวังใหม่

เบอร์12 นายถนอม ศักดิ์เพชร พรรคทางเลือกใหม่

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ตั้งแต่ยุบสภาพรรคไหนใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนมากสุด ?
เลือกตั้ง 2566: ทำอย่างไร? เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ส่องนโยบาย "ปราบโกง" พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอบ้านนาสาร (เฉพาะตำบลทุ่งเตาและตำบลทุ่งเตาใหม่), อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (เฉพาะตำบลวัดประดู่และตำบลขุนทะเล) และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ)

เบอร์1 นายสุเรนทร์ ลิ้มสุวรรณ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์2 นายธานินท์ นวลวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายสมโชค พูลสุข พรรคภูมิใจไทย

เบอร์4 นายวรพจน์ วิชัยดิษฐ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์5 นายมนตรี เพชรขุ้ม พรรคประชาชาติ

เบอร์6 นายศุรุท เกษมณีภูรเดช พรรคเพื่อไทย

เบอร์7 นายมนู วณิชชานนท์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายชาติพงศ์ กุลรัตน์ พรรคก้าวไกล

เบอร์9 นางสาวตวงทอง ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์10 นายสมชาย ไชยยศ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์11 นางสาวจิดาภา มือเพ็ชร พรรคคลองไทย

เบอร์12 นางสาวสุนิสา นาคประดิษฐ์ พรรคทางเลือกใหม่

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ