เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เรื่องดีๆ ที่ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566

เมื่อการเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อไปทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของตนเข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และ ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 

เลือกตั้ง 2566 : เช็กหน่วยเลือกตั้ง - ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ง่ายๆ ไม่กี่คลิก!

เลือกตั้ง 2566: กกต.ใช้เกณฑ์แบบใด ในการแบ่ง ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง?

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง มีดังนี้
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
2. สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบ
 


3. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง
4. แจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง หากพบเห็นการกระทำผิดความผิด
5. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง เช่น ร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน

การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนการเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่
2. ศึกษานโยบายของพรรคการเมืองและประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
3. ร่วมรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ
4. ติดตามและรับฟังการประชันนโยบายบริหารประเทศของพรรคการเมือง
5. ร่วมกันสอดส่องการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
6. ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง เช่น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

การมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างการเลือกตั้ง
1. ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
2. สังเกตการณ์การซื้อสิทธิขายเสียง หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ให้แจ้งเหตุตามช่องทางที่ กกต. กำหนด
3. ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
4. ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

การมีส่วนร่วมของประชาชนหลังการเลือกตั้ง
1. ติดตามผลการเลือกตั้ง
2. ติดตามและตรวจสอบการทำงานของผู้แทนที่เลือก
3. ร่วมลงชื่อถอดถอนนักการเมือง หากพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน

การเลือกตั้ง ได้อะไรบ้าง?
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงมีความสำคัญ ทำให้เราได้ผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศแทนเรา ในสภาผู้แทนราษฎร  
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

สามารถ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ