เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สุรินทร์ 8 เขต มีผู้สมัครรวม 100 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สุรินทร์ 8 เขต มีผู้สมัคร รวม 100 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดสุรินทร์ มีเขตเลือกตั้ง รวม 8 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 100 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ร้อยเอ็ด 8 เขต มีผู้สมัครรวม 104 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ศรีสะเกษ 9 เขต มีผู้สมัครรวม 97 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. อุดรธานี 10 เขต มีผู้สมัครรวม 161 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลนอกเมือง ตำบลคอโค ตำบลตระแสง ตำบลสวาย ตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง ตำบลเทนมีย์ ตำบลตาอ็อง และตำบลสำโรง) และอำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลหนองเหล็กและตำบลตรมไพร)

เบอร์1 นางสาวนรีนุช ปานทอง พรรคไทยภักดี

เบอร์2 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์3 นายวิภูษิต มีสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์4 นายอนันต์ ปาลีคุปต์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นายอนุกูล ทรายเพชร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นายวิโรจน์ ดีใจ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์7 นายเบญจมินทร์ ปันสน พรรคก้าวไกล

เบอร์8 ว่าที่ร้อยตรีศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 นายอนุรัตน์ ศรีสุรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์10 นายพิเชษฐ หล่าบรรเทา พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์11 นางจำนงค์ ฤทธิรณ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์12 นายสุพร วัฒนาเอี่ยวสกุล พรรคไทยก้าวหน้า

เบอร์13 นายครองศักดิ์ ยศวิจิตรไพศาล พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเขวาสินรินทร์, อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตำบลตั้งใจ ตำบลกาเกาะ ตำบลเพี้ยราม ตำบลนาดี ตำบลท่าสว่าง ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสลงพันธ์ ตำบลสลักได ตำบลบุฤๅษี ตำบลเมืองที และตำบลราม) และอำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลจารพัต ตำบลช่างปี่ และตำบลแตล)

เบอร์1 นายชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคเพื่อไทย

เบอร์2 นายดำรงค์ ครึ่งมี พรรคไทยภักดี

เบอร์3 นายนิรันดร์ ลวดเงิน พรรคก้าวไกล

เบอร์4 นายสมรส มั่นยืน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์5 นายพิเชษฐ์ ภูแก้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์6 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิญโญ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์7 นายมานพ แสงดำ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์9 นายวัน หยิบล้ำ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์10 นางนางปภาอร หงษ์สูง พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์11 นายเสถียร สุขประเสริฐ พรรคไทยก้าวหน้า

เบอร์12 นายประเสริฐ ตริตรองรัมย์ พรรคแนวทางใหม่

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจอมพระ, อำเภอท่าตูม (ยกเว้นตำบลพรมเทพ ตำบลทุ่งกุลา และตำบลโพนครก) และอำเภอสนม (ยกเว้นตำบลหัวงัว)

เบอร์1 นายรื่น เงางาม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์2 นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์3 นายพิสิษฐ์ อุนัยบัน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์4 นายชัย บรรลุสุข พรรคไทยภักดี

เบอร์5 นายโพธิธวัช พัฒนาพงษ์ไชย พรรคก้าวไกล

เบอร์6 นายองอาจ โสรถาวร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์7 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย พรรคเพื่อไทย

เบอร์8 นางสาวระเบียบ อยู่เย็น พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์9 นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์10 นายไพรยวน พันธ์สีดา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์11 นายสุพัฒน์ โพธิสาร พรรคไทยก้าวหน้า

เบอร์12 นายนิรันดร บุญนิติรัตน์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์13 นายสุบรรณ์ แสงทอง พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอท่าตูม (เฉพาะตำบลพรมเทพ ตำบลทุ่งกุลา และตำบลโพนครก) และอำเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตำบลเบิดและตำบลยางสว่าง)

เบอร์1 นางสาวรำไพ เพิ่มทอง พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์2 นายพิชญ์ชนกนันทน์ ภวภูรีนนท์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์3 นายพรเทพ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 นายยรรยง ผิวอ่อน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์5 นางชนมณี บุตรวงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์6 นายปุณยวัฒน์ สนใจ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์7 นายสุวิทย์ เกษอินทร์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์8 นางสาวธนัญญา แท่นแก้ว พรรคก้าวไกล

เบอร์9 นายอิทธิพล กำลังหาญ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์10 นายจรัสพรรณ ณัฐพงศธร พรรคไทยภักดี

เบอร์11 นายพิชัย กะการดี พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์12 นายไพศาล ศิริปุญญะบุษ พรรคไทยก้าวหน้า

เบอร์13 นายสมานมิตร จิตหนักแน่น พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ตั้งแต่ยุบสภาพรรคไหนใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนมากสุด ?
เลือกตั้ง 2566: ทำอย่างไร? เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ส่องนโยบาย "ปราบโกง" พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอสำโรงทาบ, อำเภอโนนนารายณ์, อำเภอรัตนบุรี (เฉพาะตำบลเบิดและตำบลยางสว่าง), อำเภอสนม (เฉพาะตำบลหัวงัว) และอำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลคาละแมะ ตำบลหนองบัว ตำบลขวาวใหญ่ ตำบลตรึม ตำบลนารุ่ง ตำบลหนองขวาว ตำบลระแงง และตำบลยาง)

เบอร์1 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย

เบอร์2 นางฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์3 นายสุริยะ บัวบาน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์4 นายภูมิสิน การะเวก พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์5 นายกวิน เตียวเจริญโสภา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์6 นายอดิศร วุฒิยา พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์7 นางสาวจินตนา กลั่นแก้ว พรรคภูมิใจไทย

เบอร์8 นายยืนยง เงินถม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์9 นางสาวทัตพิชา เข็มแก้ว พรรคก้าวไกล

เบอร์10 นายพันธ์เรือง ห่อทอง พรรคไทยภักดี

เบอร์11 นายภัทรพล หงษ์สูง พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์12 นายบุญถึง แพงแก้ว พรรคแนวทางใหม่

เบอร์13 นายเรืองเดช ทองศรี พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีณรงค์, อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลกุดหวายและตำบลผักไหม) และอำเภอสังขะ (ยกเว้นตำบลเทพรักษาและตำบลตาตุม)

เบอร์1 ร้อยตำรวจเอกทวีรัชต์ สมานทอง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นางสาววรายุภัสร์ ฉัตรทองโยธิน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์3 นายอำนวย แท่นดี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์4 นายธงชัย เจริญถนอม พรรคไทยภักดี

เบอร์5 นายธนกร นานวน พรรคก้าวไกล

เบอร์6 นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์7 นายอนุชา วัชรศีขร พรรคเพื่อไทย

เบอร์8 นายภุมรินทร์ โมทอง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์9 นายธนสารสมบัติ ธนสารโภคทรัพย์ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์10 นายเสาว์ กรวยทอง พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์11 นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์12 ดาบตำรวจบุญเทียม ศรีงาม พรรคคลองไทย

เบอร์13 นายสุกฤษ สร้อยศรีหา พรรคแนวทางใหม่

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง
เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต"

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอลำดวนและอำเภอปราสาท (ยกเว้นตำบลโชคนาสาม)

เบอร์1 นายอริยะมรรค จันทนุภา พรรคก้าวไกล

เบอร์2 นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์3 นายทวีศักดิ์ ยงยิ่งยืน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์4 นายธนพนธ์ พงศ์ศรัณย์ภัทร พรรคไทยภักดี

เบอร์5 นายฉัตรชัย สงวนดี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์6 นายพิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายชูศักดิ์ แอกทอง พรรคเพื่อไทย

เบอร์8 นายพิภพ จันทเขต พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์9 นายเสกสรรค์ นิสัยกล้า พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์10 นายสาโรจน์ ธานีพูน พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์11 นายโกศล หมายทอง พรรคแนวทางใหม่

เบอร์12 นายสุพจน์ ตระกูลสูง พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอพนมดงรัก, อำเภอกาบเชิง, อำเภอบัวเชด, อำเภอสังขะ (เฉพาะตำบลเทพรักษาและตำบลตาตุม) และอำเภอปราสาท (เฉพาะตำบลโชคนาสาม)

เบอร์1 นายเทพพนม นามลี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์2 นายณรงค์ฤทธิ์ นิติ จันทึก พรรคไทยภักดี

เบอร์3 นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์4 นางสาวณชณฆ์ ตรงใจ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์5 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์6 นายจันทร์ สมัญญา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์7 นายไพบูลย์ ศิริมา พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์8 นายทองพูน มะวังนุทูล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 นายภาณุโรจน์ กมลรัมย์บวร พรรคก้าวไกล

เบอร์10 นายพิรุณ บูรณะ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์11 นายสุเทพ หมายทอง พรรคแนวทางใหม่

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

กรุณาเล่า

กรุณาเล่า

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ