เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ 7 เขต มีผู้สมัครรวม 73 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่




เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ 7 เขต มีผู้สมัคร รวม 73 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดชัยภูมิ มีเขตเลือกตั้ง รวม 7 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 73 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สุรินทร์ 8 เขต มีผู้สมัครรวม 100 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ธานี 7 เขต มีผู้สมัครรวม 83 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร 7 เขต มีผู้สมัครรวม 98 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลห้วยต้อน ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง)

เบอร์1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย

เบอร์2 นายอนุชา เจริญรักษ์ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์3 นางจิตราภรณ์ กล้าแท้ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์4 นางอัมพร โชคนวกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์5 นายอาวุธ ปะเมโท พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์6 นายอนันต์ ครองศิลป์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์7 นางสาวนัฏฐิกา โล่ห์วีระ พรรคก้าวไกล

เบอร์8 นายวันชัย ลือมงคล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์9 นายทศ ตาลชัย พรรคไทยภักดี

เบอร์10 นายศิริศักดิ์ ธงทอง พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอจัตุรัส, อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่

เบอร์1 นายทัศนัย สุขประสาร พรรคก้าวไกล

เบอร์2 นายณรงค์ แขนอก พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์3 นางสาววาสนา อยู่ภักดี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์4 นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์5 นายโสโชค สู้โนนตาด พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์6 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์7 นายโกเศษ ดู่ป้อง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์8 นายไตรภูมิ แซ่อึง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์9 นางจำรัส อิทธิกุล พรรคไทยภักดี

เบอร์10 นายอุดม ลีหัวสระ พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต และอำเภอหนองบัวระเหว

เบอร์1 นายสุริยะ สิทธิ์กลาง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์2 นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นายเกรียงไกร จันกกผึ้ง พรรคก้าวไกล

เบอร์4 นางสาวพิศมัย สร้อยสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์5 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์6 นายอุทิศ พิมพลีชัย พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์7 นายสนั่น พัชรเตชโสภณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นางสาวมาเรียน มาสิงห์ พรรคเพื่ออนาคตไทย

เบอร์9 นายธนดล ลือมงคล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์10 นางจุฑามาศ ภูจำนงค์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์11 นายคำผัส ศรีเสริมวงค์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอภักดีชุมพล, อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลห้วยต้อน) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองข่า)

เบอร์1 นางสาวอุไรวัลย์ นทีศรี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายสมชาย จริยานันทกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์4 นายพิชัย ขระสูงเนิน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์5 นางสาวกาญจนา จังหวะ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์6 นายราชัน วรรณจงคำ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์7 นายสิทธิพล ภูธรณ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์8 นายมานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์9 นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์10 นายมนัส รักกระโทก พรรคไทยภักดี

เบอร์11 นางบัวสอน โยหาศรี พรรคประชาธิปไตยใหม่

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ตั้งแต่ยุบสภาพรรคไหนใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนมากสุด ?
เลือกตั้ง 2566: ทำอย่างไร? เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ส่องนโยบาย "ปราบโกง" พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอคอนสารและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลหนองข่า)

เบอร์1 นายชยนนท์ คำเบ้า พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นางสาวพิมพ์กานต์ ยศพิทักษ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์3 นายกานนท์ แสนเภา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์4 นายวีระ แต่งทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์5 นายธนกฤต จรรย์โกมล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นายสุขสันต์ ชื่นจิตร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์8 นายชัยชาญ จรรย์โกมล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 นายกิตติศักดิ์ ศิริพันธุ์ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านแท่น

เบอร์1 นายสุเทน ฐานะ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เบอร์2 นายเสถียรพงศ์ เที่ยงตรง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์4 นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์5 นางอรนุช ผลภิญโญ พรรคก้าวไกล

เบอร์6 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์7 นายพีระพล ติ้วสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 ว่าที่ร้อยตรีธาดา รัตนาธิวัฒน์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์9 นายไพบูลย์ เมฆลอย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์10 นายสมชัย ชัยมาตร์ พรรคเพื่ออนาคตไทย

เบอร์11 นายวรรธนะ ลือมงคล พรรคไทยภักดี

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่เช็กสิทธิไม่พบ ต้องทำอย่างไร?
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลท่าหินโงมและตำบลซับสีทอง)

เบอร์1 นายกิตติธัช คำวงษ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์2 นายบุรี บุตะเขียว พรรคภูมิใจไทย

เบอร์3 นายพลากร ภูมินอก พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์4 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เบอร์6 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์7 นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์9 นายจอมจักรภพ เอกกุล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์10 นางสาวรัตนา บุญจันทร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์11 นายปฐมพัฒน์ ผาทอง พรรคเสรีรวมไทย

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ