โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ" เป็นพระราชาคณะชั้นราช


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ" วัดมเหยงคณ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนที่ 22 ข หน้าที่ 1 เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2566

พระภาวนาเขมคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พุทศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ