โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ข้าราชการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระรทรวงวัฒนธรรม 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "สิระ เจนจาคะ"

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย

1. นางสรรชนีย์ กลิ่นเอี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2561 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

2. นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ