นายกฯ ตั้ง คกก.เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เมียนมา “ปานปรีย์” นั่งเป็นประธาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายกฯ ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา “ปานปรีย์” นั่งเป็นประธาน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา

โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไทยในหลายมิติทั้งต้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การสู้รบตามแนวชายแดน และการค้าชายแดนหยุดชะงัก

คอนเทนต์แนะนำ
ยอดอพยพทะลุ 2,000 คน! รพ.แม่สอด รับมือคนเจ็บจากเมียนมา
ชายแดนไทย-เมียนมาปะทะเดือด! ผู้บาดเจ็บทะลักเข้าเขตไทย

สงครามเมียนมา ทำเนียบรัฐบาล
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อันกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลทั้งในส่วนที่ เกี่ยวกับการดำเนินการทางการทูตความมั่นคง เศรษฐกิจ และการสื่อสารต่อสาธารณะ รวมถึงการบริหารสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2554 นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

ข้อ 1 องค์ประกอบ

1.1 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานกรรมการ

1.2 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ  รองประธานกรรมการ

1.3 ปลัดกระทรวงกลาโหม                        กรรมการ

1.4 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ              กรรมการ

1.5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                     กรรมการ

1.6. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ     กรรมการ

1.7 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                       กรรมการ

1.8 ผู้บัญชาการทหารบก                           กรรมการ

1.9 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                  กรรมการ

1.10 อธิบดีกรมสารนิเทศ                          กรรมการ

1.11 อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ      กรรมการ

1.12 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก                 กรรมการ

1.13 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ      กรรมการและเลขานุการ

1.14 ข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 2 หน้าที่และอำนาจ

2.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในมิติการต่างประเทศ มิติการค้าและเศรษฐกิจขายแดน มิติความมั่นคง รวมทั้ง บทบาทและท่ทีของต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

2.2 กลั่นกรอง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการบูรณาการ และประสานงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเพื่อปกป้อง และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในเมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ไทย - เมียนมา รวมถึงการดำเนินการทางการทูตเชิงรุกที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในเมียนมา ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศ นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

2.3 เร่งรัดและติดตามการขับเคลื่อนและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรี กำหนด

2.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวช้องกับนโยบายของรัฐบาลในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาทั้งในส่วนการดำเนินการทางการทูต ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ การแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา ให้ประชาชนรับทราบอย่างทันท่วงที

2.5 รายงานผลการดำเนินงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามหัวงระยะเวลาที่เหมาะสม

2.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.7 ดำเนินการอื่นใดตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

ข้อ 3. ให้หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมากำหนด

ข้อ 4. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือ ตามระเบียบของทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

"ชาบี" ตำหนิลา ลีกา น่าอายไม่มีโกลไลน์ หลังบาร์ซ่า พ่าย เรอัล มาดริด

สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2023-24 อัปเดตล่าสุดทุกแมตช์แข่งขัน

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นเอาผิดพนักงานสอบสวน-นายกฯ มั่นใจได้กลับมาแน่!

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ