ภาคเหนือ หมอกควัน ส่งผล มีผู้ป่วย ทางเดินหายใจเพิ่ม