ครม.อนุมัติงบกลาง 7,600 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบภัยครอบครัวละ 5,000 บาท