พาณิชย์จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวรอบแรกวงเงิน 9,400 ล้านบาท