เปิดลานหน้าเทศบาลบริการตากข้าวพร้อมจัดเวรยามเฝ้า 24 ชม.