เอกชน ชี้ไทยยังมีโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางสงครามการค้า