ทร.ขอให้ อสส. ยื่นคำร้องศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีใหม่ "เมืองการบิน"