กรมสุขภาพจิตติดตามผู้ประสบเหตุโคราช แบ่ง  3 กลุ่มฟื้นฟูสภาพจิตใจ