ผู้ว่าฯ กทม. สั่งปิดสวนสาธารณะสกัด “โควิด-19” ถึง 30 เม.ย. 63  


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กทม. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 5 กำหนดปิด “ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายอาหาร-เครื่องดื่ม” เที่ยงคืนถึงตีห้า พร้อมสั่งปิดสวนสาธารณะ ทั้งรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เม.ย.63

หลังจากโฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เตรียมออกประกาศฉบับ 5 โดยเบื้องต้นกำหนดเวลาเปิดปิดสถานที่ โดยกำหนดให้ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารเครื่องดื่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.01 ถึงเที่ยงคืนนั้น

กทม. สั่งคุมเข้ม!! เวลาเปิด "ร้านสะดวกซื้อ- ร้านอาหารเครื่องดื่ม" ตี 5 ถึงเที่ยงคืน

กทม. ประกาศปิด “ 34 สถานที่” ทั่วกรุงจนถึง 30 เม.ย.ออกตามสถานการณ์ฉุกเฉิน

ล่าสุดได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5  โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยจำกัดการรวมคนหรือการชุมนุมของประชาชนในสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง  แต่เนื่องจากจำนวน ผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีมมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ให้ยกเลิกข้อ 1 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉนับที่ 4)

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

2.ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

2.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. และเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม หรือจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน และโรงอาหารในโรงพยาบาล สามารถจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารได้)

2.2 ร้านสะดวกซื้อ ชุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดตั้งแต่ เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 05.00 น.

3.สวนสาธารณะทุกแห่ง ทั้งของรัฐ และเอกชน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนต และข้อ 31 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (ค) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2  เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เปิดมาตรการหลายจังหวัด พื้นที่ไหน “เคอร์ฟิว” เวลาเข้าออกเมือง สู้โควิด-19

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ