สารเคมีในห้องชาวอเมริกัน-อังกฤษ อาจเป็นสารตั้งต้นยาเสพติด (คลิป)