“โรงสีข้าวพระราชทาน” สหกรณ์ยั่งยืนสร้างรายได้สู่ชุมชน