พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงประกอบอาหารเมนูไก่ทอด-ข้าวจี่ ประทานแก่พสกนิกร