รัฐบาลไม่ยืนยันข่าวอุ้ม “โกตี๋” เชื่อปูดข่าวหวังล้มปรองดอง