เทศบาลนครตรัง สั่งระงับขนขยะทิ้งบ่อฝังกลบหลังขยะล้นเมือง