บ้านกุดเวียนน้ำท่วมบ้าน-วัดนาน 2 สัปดาห์เดือดร้อนหนัก