ยึดสินค้าหนังงูร้านอุดมเอก พบไม่มีใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าฯ