สังคมไทยปี 60 คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าอายุคาดเฉลี่ยของคนไทย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 75 ปี ในปี 58 เพิ่มขึ้นเป็น 75.4 ปี ในปี 60

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า  ภาวะสังคมไทยปี 60 คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อและการเกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าอายุคาดเฉลี่ยของคนไทย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 75 ปี ในปี 58 เพิ่มขึ้นเป็น 75.4 ปี ในปี 60

ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าอายุคาดเฉลี่ย ภาวะสุขภาพดี ของคนไทยในปี 52 มีค่าเท่ากับ 62 ปี และในปี 58 มีค่าเท่ากับ 66.8 ปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิตซึ่งจะมีช่วงเวลาที่ต้องเจ็บป่วยหรือพิการ โดยจากข้อมูลพบว่าในปี 58 คนไทยต้องเจ็บป่วยหรือพิการก่อนเสียชีวิตกว่า 8 ปี  และจากข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลและมีหลักประกันสุขภาพ พบว่า คนไทยมี แนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมไปถึงโรคไตวาย

สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตที่ถือว่าเป็นสาเหตุสําคัญและมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็ง มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 58 มีผู้เสียชีวิต 73,938 คน รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง มีผู้เสียชีวิต 27,884 คน โรคหัวใจขาดเลือดมีผู้เสียชีวิต 18,922 คน อุบัติเหตุทางถนนมี ผู้เสียชีวิต 14,504 คน และโรคเบาหวานมีผู้เสียชีวิต 11,665 คน สอดคล้องกับรายงานการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของ ประชากรไทย พ.ศ. 2557 ของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ ระหว่างประเทศ ที่พบว่าเพศชายสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุด จากอุบัติเหตุทางถนน รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง ส่วน เพศหญิงสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุดจากโรคเบาหวาน รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด

อย่างไรก็ตามทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์สร้าง กระแส ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค เพิ่มการบริโภคผัก และผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอ การส่งเสริมการออกกําลังกาย การรณรงค์ลดการสูบบุหรี่และดื่มสุรา การส่งเสริมให้โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม และการเชิญชวนให้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา เกิดความตื่นตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิต

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ