เร่งทำค.เข้าใจชาวบ้านหลังใช้พิธีกรรมรักษาโรคพิษสุนัขบ้า