เตรียมเก็บตัวอย่างน้ำใกล้ศูนย์ฝังกลบขยะเมืองกระบี่ หาสารพิษตกค้าง