วันนี้ ! “วันวสันตวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน