ร้อยเอ็ด เร่งซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ นาข้าวถูกท่วมแล้ว 3,000 ไร่