​4 เม.ย. "จันทรุปราคา" เต็มดวงครั้งแรก-ครั้งเดียวในไทย