สนามบินอังกฤษใช้กระดานไวท์บอร์ดแสดงเที่ยวบิน หลังระบบล่ม