ฝีมือคนไทย! “รถสะเทินน้ำสะเทินบก”เสริมเกราะมาตรฐาน NATO