อังกฤษแต่งตั้ง "รัฐมนตรีป้องกันการฆ่าตัวตาย" เป็นชาติแรก