มุมมองนักวิจารณ์เพลง “วรทรรศน์ วงษ์ไทย (Jetboat) กับ ครางชื่ออ้ายแน